„Pola Nadziei”

Dnia 24.04.2015 (piątek) w naszym przedszkolu przeprowadzona zostanie akcja charytatywna w ramach kampanii „Pola Nadziei”, by wesprzeć Fundację „Pomóż Im”. Zebrane pieniążki przekażemy dzieciom chorym i przebywających w hospicjum. Nasze przedszkolaki wykazały się dużym zaangażowaniem i przygotowały prace plastyczne.

Zapraszamy do udziału w akcji.

Raport z ewaluacji zewnętrznej 2015r

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI

DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „WESOŁE SŁONECZKO”

W ŁOMŻY

NA ROK SZKOLNY 2015/2016

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U z 2004r. Nr 256, poz.2572  z późniejszymi zmianami).
 • Statut Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczko” w Łomży.

§ 1.

 

Rekrutacja dzieci do przedszkola opiera się na zasadzie powszechnej dostępności.

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku  3–6 lat, w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie oraz dzieci, którym odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 8 roku życia. Do grupy żłobkowej przyjmowane są dzieci od pierwszego roku życia.

W wyjątkowych przypadkach również dzieci młodsze (decyduje Dyrektor).

2. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wypełnienie KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA, którą należy pobrać w placówce lub ze strony internetowej przedszkola i zwrócić do Dyrekcji przedszkola.

Zgłoszenia są rejestrowane według kolejności wpływania.

3.  Nabór prowadzi się zgodnie z poniższym harmonogramem:

 • od 02 marca do 15 kwietnia – wydawanie i przyjmowanie kart zgłoszenia do przedszkola;
 • do 14 maja – rozpatrywanie złożonych kart ;
 • 15 maja – wywieszenie na tablicy informacyjnej przedszkola imiennej listy dzieci przyjętych oraz listy rezerwowej;
 • do 29 maja – składanie odwołań do Dyrektora przedszkola.

4.  W przypadku mniejszej liczby zgłoszonych dzieci niż ilość miejsc w przedszkolu, przyjęć dzieci dokonuje Dyrektor przedszkola.

5. W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż ilość wolnych miejsc

w przedszkolu, powoływana jest Komisja Kwalifikacyjna, w której skład wchodzą:

- Dyrektor Przedszkola – przewodniczący Komisji

- jeden przedstawiciel Rady Pedagogicznej – członek

- pracownik przedszkola – sekretarz

6. Do przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci uczęszczające

w poprzednim roku szkolnym (jeżeli rodzice złożyli Kartę na nowy rok szkolny) oraz

ich rodzeństwo .

7.  Komisja Kwalifikacyjna w swoim postępowaniu bierze pod uwagę następujące kryteria:

- pierwszeństwo uczęszczania dzieci w wieku 5 lat odbywających obowiązkowe

roczne przygotowanie przedszkolne,

- niepełnosprawność dziecka,

- niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka,

- niepełnosprawność obojga rodziców dziecka,

- niepełnosprawność rodzeństwa dziecka,

- samotne wychowywanie dziecka przez matkę lub ojca,

- objęcie dziecka pieczą zastępczą.

- wielodzietność rodziny dziecka.

8.  Kryteria , o których mowa w pkt. 7 mają jednakową wartość.

  § 2.

Komisja Kwalifikacyjna może nie zakwalifikować dzieci, których rodzice

systematycznie zalegali z terminową opłatą za przedszkole oraz dezorganizowali

pracę placówki w poprzednich latach poprzez częste, nieuzasadnione przyprowadzanie

i odbieranie dzieci niezgodnie z dziennym rozkładem dnia obowiązującym

w przedszkolu.

§ 3.

Tryb postępowania Komisji Kwalifikacyjnej:

 • Posiedzenie Komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego;
 • Komisja rozpatruje karty zgłoszeń dziecka  zgodnie z kryteriami ujętymi

w §1 pkt. 6  i 7 niniejszego regulaminu;

 • W sprawach spornych decydujący głos ma przewodniczący;
 • Komisja przygotowuje protokół podsumowujący posiedzenie oraz listy dzieci przyjętych, nieprzyjętych i listę rezerwową.

§ 4.

 1. W przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola, rodzice/opiekunowie prawni
  mogą złożyć pisemne odwołanie do Dyrektora Przedszkola w terminie  do 29.05.2015 r.
 2. Dyrektor rozpatruje złożone odwołanie i przesyła rodzicom pisemną odpowiedź
  w terminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

§ 5.

O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor Przedszkola,

biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszym regulaminie.

§ 6.

1. Niniejszy regulamin podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców

i na stronie internetowej przedszkola.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 02.03.2015 r.

 

§ 7.

Wykaz dokumentacji

 • Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej.
 • Lista dzieci przyjętych do przedszkola.
 • Lista dzieci nie przyjętych do przedszkola.
 • Lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do przedszkola.
 • Druk – Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 

PODZIĘKOWANIA

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wkład w zbiórkę karmy i przedmiotów przeznaczonych na rzecz Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami  ”Arka”.

Każdy, nawet najdrobniejszy dar serca poprawia jakość ich życia.

Serdecznie dziękujemy.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Wesołe Słoneczko

Niepubliczne Przedszkole “Wesołe Słoneczko”

Stowarzyszenia “Edukator” ul. Spółdzielcza 74 18-400 Łomża

tel./fax: (86) 218-28-45 e-mail: np.wesolesloneczko@edukator.lomza.pl

Niepubliczne Przedszkole “Wesołe Słoneczko” mieści się w budynku przy ulicy Spółdzielczej 74 w Łomży. Rozpoczęło swoja działalność we wrześniu 2003 roku na bazie Przedszkola Publicznego nr 12. Organem prowadzącym od tej chwili stało się Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym “Edukator”. Nasze przedszkole jest placówką pracującą dynamicznie. Staramy się wyjść naprzeciw oczekiwaniom rodziców obecnych i przyszłych przedszkolaków. Mamy dobrą bazę lokalową, atrakcyjne sale dydaktyczne oraz przestronny i malowniczy ogród. Wyposażenie naszej placówki spełnia wszelkie normy i warunki bezpieczeństwa dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykwalifikowana kadra w nowym roku szkolnym 2013/14 realizuje nową podstawę programową w oparciu o programy wychowania przedszkolnego:

 1. “Nasze przedszkole”. Program wychowania przedszkolnego, M. Kwaśniewska, W. Żaba- Żabińska (Wyd. MAC)
 2. “Od przedszkolaka do pierwszaka”. Program wychowania przedszkolnego, I. Broda (Wyd. WSiP)
 3. “Kalendarz Przedszkolaka”. Program wychowania przedszkolnego, Elżbieta Tokarska, Jolanta Kopała (Wyd. Wydawnictwo Szkolne PWN)

Nasi mali absolwenci bardzo dobrze przygotowani są do roli ucznia w szkole, co jest głównym celem pedagogicznym nauczycieli. Stawiamy na rozwój i profesjonalizm.   Do przedszkola “Wesołe Słoneczko” uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. Nasi wychowankowie podzieleni są według kryterium wiekowego:  

 • I grupa “Krasnale” – 5-latki

DSC05654

Nauczycielki:

mgr Barbara Krajewska

mgr Anna Wojewoda

Personel obsługowy:

Anna Kozłowska

 • II grupa “Słoneczne Elfy” – 4-latki,

 

DSC05652

 

Nauczycielki:

 mgr Elżbieta Szumowska

 mgr Katarzyna Wilczewska

 mgr Wioletta Nowak – Wicedyrektor Przedszkola

 Personel obsługowy:

 Magdalena Wdziękońska

 • III grupa “Motylki” – 3-latki

 

DSC05568

 

Nauczycielki:

 mgr Agata Jastrzębska

 mgr Ewa Kopczewska

 mgr Iwona Gorzkowska – Dyrektor Przedszkola

 Pomoc nauczyciela:

 Elżbieta Mikulska

 Personel obsługowy:

 Małgorzata Nizik

 Wioletta Kisielewska

 • IV grupa “Poziomki” – 4-latki

 

DSC05663

 

 

Nauczycielki:

mgr Milena Bistroń

mgr Milena Kraszewska

Pomoc nauczyciela:

Małgorzata Jaworowska

Personel obsługowy:

Mariola Cieślik

 • VI grupa “Pszczółki” – 6 i 5 -latki

 

DSC05658

Nauczycielki:

Jolanta Łuba

mgr Anna Potrzebko

Personel obsługowy:

Beata Rogowska

Opiekunki:
Izabela Przeździecka
Anna Parda
Anna Romanowska
Wiesława Krajewska
Pomoc techniczna:
Barbara Openchowska
Pielęgniarka:
Aneta Dąbrowska